Niezmiernie miło nam poinformować, iż Fundacja im. Bolesława Pobożnego została beneficjentem programu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych priorytetu 3 „Organizacje obywatelskie w życiu publicznym” realizowanego dzięki Rządowemu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030 Nowe FIO Edycja 2022.

W ramach projektu „W Kaliszu się dzieje! Promujemy lokalne inicjatywy!” Wnioskodawca planuje, w ramach zarządzanego przez niego projektu Latarnik Kaliski
(www.latarnikkaliski.pl), szeroko promować wszelkie inicjatywy obywatelskie odbywające się w Kaliszu i jego okolicach. Projekt ma „budować potencjał organizacji
przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej”, co wpisuje się w założenia Priorytetu 3 niniejszego konkursu. Ponadto w ramach
działań przewidzianych w projekcie, zakłada się promocję działań lokalnych ciał dialogu obywatelskiego (np. Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, Kaliskiej Rady Seniorów, Kaliskiego Komitetu Rewitalizacji itp.), co wpisuje się w założenia zawarte w obszarze strategicznym
konkursu przyporządkowanym do Priorytetu 3, który mówi o wspieraniu wyżej wymienionych rad.